L'Associació del Personal de "la Caixa" és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre, amb plena capacitat per realitzar qualsevol acte i contracte que tingui relació amb les seves finalitats, que són:

a) Fomentar la companyonia i l'esperit mutualista entre els associats.
b) Promoure el perfeccionament moral, intel·lectual, cultural, físic i esportiu dels associats.
c) Mantenir vincles de cooperació amb "la Caixa" i amb altres entitats del seu grup, en la consecució de les seves finalitats socials.

Aquestes finalitats es duen a terme mitjançant activitats diverses -puntuals o organitzades en seccions- i serveis.


Sardenya, 521-523, baixos - 08024 Barcelona
Tel. 93 211 15 44
info@lasoci.org - Centre 9099
Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci